َآرتمیس (بزرگترین دریا سالار ایرانی)

آرتمیس نخستین زن دریانورد ایرانی است كه در حدود 2480 سال پیش فرمان دریا سالاری خویش را از سوی خشایار شاه هخامنشی

دریافت كرد واولین بانویی می باشد كه در تاریخ دریا نوردی جهان در جایگاه فرماندهی دریایی قرار گرفته است. در سال484 پیش از

میلادهنگامی كه فرمان بسیج دریای صادر شد آرتمیس فرماندار  سرزمین كاریه با پنج فروند كشتی جنگی كه خود فرماندهی آنها را در

دست داشت به نیروی دریایی ایران پیوست.در این جنگ كه ایران 800 هزار پیاده و 80 هزار پیاده تشكیل میداد نیروی دریایی ایران

 شامل 1200 ناو جنگی 300 كشتی ترابری بود

همچنین آرتمیس در سال 480 پیش از میلاد در جنگ سلامین كه بین نیروی دریایی ایران و یونان در گرفت شركت داشت دلاوریهای

بسیاری از خودنشان داد و با ستایش دوست و آشنا روبه رو شد.او در یكی از دشاروترین شرایط در جنگ سلامین با دلیری وبیباكی

زیاد مانند این كه توانست بخشی از نیروی دریایی ایران رااز خطر نابودی نجات دهد و به همین دلیل به افتخار از سوی خشایار شاه

دریافت كرد او به خشایار شاه نیز پیشنهاد ازدواج داد اما به دلایلی این پیوند صورت نگرفت. در سالهای دههی شصت میلادی (دهه

چهل خورشیدی) نیروی دریایی ایران برای نخستین بار ناو شكن بزرگی را به نام او ((آرتیمیس)) نامگذاری كرد.